‏«کندوکاو»، یک نشریه تئوریک مارکسیستی بود که توسط گروهی از دانشجويان ایرانی در فاصله سال های ۱۳۵۳-۱۳۵۸ در لندن و تهران انتشار يافت. هدف از ‏انتشار آن اشاعه مارکسيزم انقلابی در درون جنبش دانشجوئی و کمک به ايجاد يک قطب سوسياليستی انقلابی در آن بود. اقتصاد سرمايه داری و امپرياليزم؛ مباحث ‏نظری-سیاسی استالينيزم، مائوئيزم، تروتسکيزم، حزب لنينی، مفهوم برنامه، دموکراسی و تجارب جنبش های کارگری در سطح جهان؛ جنبش زنان؛ جنبش های ‏ملی؛ساختار سرمايه داری، مسئله ارضی، اوضاع سياسی ايران و مبارزات عليه رژيم شاه مباحث آن بودند.                         بر روی شماره مورد نظر کلیک کنید

بر روی شماره مورد نظر کلیک کنیدد