‏حزب کارگران ‎ ‎سوسياليست و گروه های سیاسی پایه گذار آن، افزون بر انتشار نشریات سیاسی و تئوریک، ترجمه آثار ‏مارکسیستی و نگارش جزوات آموزشی را در دستور کار خود قرار داده بودند. این آثار عمدتاً توسط انشارات ‏‏"طلیعه" و ‏‏"فانوس" به چاپ رسیدند. استبداد سیاسی و فرهنگی رژیم مسقر در ایران مانع ازبوده که به توانیم تمامی این نوشته ها را در ‏این جا گردآوریم. ما را در کامل کردن این آرشیو ‏یاری دهید.

بر روی تصویر کتاب مورد نظر خود کلیک کنید

بر روی تصویر کتاب مورد نظر خود کلیک کنید